รับติดตั้ง������������������������������������������������������������������������������������������������������������